Dış Kaynaklı Dökümanlar

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında DİĞER DÖKÜMANLARI

 

 
DŞ – 001 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği   
DŞ – 002 Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik  
 DŞ – 003 ISO 9001:2015 Standardı  
 DŞ – 004 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 sk)  
 DŞ – 005 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  
 DŞ – 006 EÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  
 DŞ – 007 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu  
 DŞ – 008 — (Yürürlükten Kaldırılmıştır) — EÜ Yaz Okulu Yönetmeliği —  
 DŞ – 009 Devlet İhale Kanunu (2886)  
 DŞ – 010 Yükseköğretim Kanunu (2547)  
 DŞ – 011 Kamu İhale Kanunu (4734)  
 DŞ – 012 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735)  
 DŞ – 013 Devlet Memurları Kanunu (657)  
 DŞ – 014 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esasları  
 DŞ – 015 Kurumlar İçi Yatay Geçiş Esasları  
 DŞ – 016 Çift Anadal Program Esasları  
 DŞ – 017 Taşınır Mal Yönetmeliği  
 DŞ – 018 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği  
 DŞ – 019 Yükseköğretim Personel Kanunu (2914)  
 DŞ – 020 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği  
 DŞ – 021 Sayıştay Kanunu  
 DŞ – 022 Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Kanunu (1111)  
 DŞ – 023 Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları  
 DŞ – 024 Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı  
 DŞ – 025 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun  
 DŞ – 026 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  
 DŞ – 027 Fikir Sanat Eserleri Kanunu (5846)  
 DŞ – 028 Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun  
 DŞ – 029 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sk)  
 DŞ – 030 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (5434 sk)  
 DŞ – 031 Sivil Savunma Kanunu  
DŞ – 032 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun  
 DŞ – 033 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  
 DŞ – 034 Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik  
 DŞ – 035 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği  
 DŞ – 036 Terörle Mücadele Kanunu  
 DŞ – 037 Sosyal Hizmetler Kanunu  
 DŞ – 038 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun  
 DŞ – 039 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun  
 DŞ – 040 İş Kanunu   
 DŞ – 041 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik  
 DŞ – 042 Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi  
 DŞ – 043 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik  
 DŞ – 044 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi  
 DŞ – 045 Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliği  
 DŞ – 046 Milli Emlak Genel Tebliği(Sıra No:336)  
 DŞ – 047 YÖK Bologna Süreci  
 DŞ – 048 Yükseklisans Programı Açma Ölçütleri   
 DŞ – 049 YÖK Doktora Programı Açma Ölçütleri  
 DŞ – 050 YÖK Lisans Programı Açma Ölçütleri   
 DŞ – 051 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik  
 DŞ – 052 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  
 DŞ – 053 Üniversiteler Yayın Yönetmeliği  
 DŞ – 054 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname  
DŞ – 055 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname  
 DŞ – 056 Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik  
 DŞ – 057 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği  
 DŞ – 058 Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği  
 DŞ – 059 Doçentlik Sınav Yönetmeliği  
 DŞ – 060 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği  
 DŞ – 061 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   
 DŞ – 062 Kamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama Rehberi  
 DŞ – 063 Performans Programı Hazırlama Rehberi  
 DŞ – 064 124 sayılı Yks.Üst Kuruluşları ile Yks.Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK  
 DŞ – 065 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
 DŞ – 066 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  
 DŞ – 067 Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
 DŞ – 068 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar  
 DŞ – 069 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Vize Talep Formu  
 DŞ – 070 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu  
 DŞ – 071 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanına İlişkin Bilgi Formu  
 DŞ – 072 Yurtdışına Gönderilecek Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi Formu  
 DŞ – 073 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Tip Sözleşme Formu   
 DŞ – 074 KPSS Yerleştirme Bildirimi Raporu Formu  
 DŞ – 075 Kamu İhale Genel Tebliği  
 DŞ – 076 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği   
 DŞ – 077 Harcırah Kanunu  
 DŞ – 078 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği   
 DŞ – 079 Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliği   
 DŞ – 080 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği   
 DŞ – 081 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu   
 DŞ – 082 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  
 DŞ – 083 — Yürürlükten Kaldırılmıştır. — Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği   
 DŞ – 084 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik   
 DŞ – 085 Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik   
 DŞ – 086 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu   
 DŞ – 087 ÖYP Programına İlişkin Usul ve Esaslar   
 DŞ – 088 YÖK BAP Yönetmeliği  
 DŞ – 089 Yurtdışından Gelecek Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar (YÖK)  
 DŞ – 090 Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik  
 DŞ – 091 Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik  
 DŞ – 092 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi   
 DŞ – 093 Üniversiteler Yayın Yönetmeliği  
 DŞ – 094 ÖSYM İlgili Sınav Başvuru Klavuzu  
 DŞ – 095 4737 sayılı kanun  
 DŞ – 096 Öğrenci Kontenjanları Klavuzu  
 DŞ – 097 ISO 19011 Standardı  
 DŞ – 098 Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri  
 DŞ – 099 Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği  
 DŞ – 100 Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar  
 DŞ – 101 Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği  
DŞ – 102 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği  
DŞ – 103 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik  
DŞ – 104 Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  
DŞ-105 7143 Sayılı Af Kanunu Uygulama İlkeleri  
DŞ-106 Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  
DŞ-107 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  
DŞ-108 Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  
DŞ-109 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  
DŞ-110 Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik  
DŞ-111 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)  
DŞ-112 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) Güz Bahar Dönemi Yatay Geçiş Usul ve Esasları  
DŞ-113 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği  
DŞ-114 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasları  
DŞ-115 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik  
DŞ-116 Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar   
DŞ-117 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]