Bir Sayfa Seçin

 

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında DİĞER DÖKÜMANLARI
DŞ – 001 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
DŞ – 002 Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
DŞ – 003 ISO 9001:2015 Standardı
DŞ – 004 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 sk)
DŞ – 005 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ – 006 EÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
DŞ – 007 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
DŞ – 008 — (Yürürlükten Kaldırılmıştır) — EÜ Yaz Okulu Yönetmeliği —
DŞ – 009 Devlet İhale Kanunu (2886)
DŞ – 010 Yükseköğretim Kanunu (2547)
DŞ – 011 Kamu İhale Kanunu (4734)
DŞ – 012 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735)
DŞ – 013 Devlet Memurları Kanunu (657)
DŞ – 014 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esasları
DŞ – 015 Kurumlar İçi Yatay Geçiş Esasları
DŞ – 016 Çift Anadal Program Esasları
DŞ – 017 Taşınır Mal Yönetmeliği
DŞ – 018 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
DŞ – 019 Yükseköğretim Personel Kanunu (2914)
DŞ – 020 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
DŞ – 021 Sayıştay Kanunu
DŞ – 022 Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Kanunu (1111)
DŞ – 023 Yürürlükten Kaldırılmıştır. (Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları)
DŞ – 024 Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı
DŞ – 025 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun
DŞ – 026 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
DŞ – 027 Fikir Sanat Eserleri Kanunu (5846)
DŞ – 028 Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
DŞ – 029 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sk)
DŞ – 030 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (5434 sk)
DŞ – 031 Sivil Savunma Kanunu
DŞ – 032 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
DŞ – 033 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
DŞ – 034 Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik
DŞ – 035 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
DŞ – 036 Terörle Mücadele Kanunu
DŞ – 037 Sosyal Hizmetler Kanunu
DŞ – 038 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
DŞ – 039 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
DŞ – 040 İş Kanunu
DŞ – 041 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik
DŞ – 042 Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi
DŞ – 043 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
DŞ – 044 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
DŞ – 045 Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliği
DŞ – 046 Milli Emlak Genel Tebliği(Sıra No:336)
DŞ – 047 YÖK Bologna Süreci
DŞ – 048 Yükseklisans Programı Açma Ölçütleri
DŞ – 049 YÖK Doktora Programı Açma Ölçütleri
DŞ – 050 — (Program açma işlemleri YÖKSİS üzerinden yapıldığı için link kullanılamadığından yürürlükten kaldırılmıştır) —YÖK Lisans Programı Açma Ölçütleri
DŞ – 051 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
DŞ – 052 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
DŞ – 053 Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
DŞ – 054 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
DŞ – 055 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
DŞ – 056 Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
DŞ – 057 Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
DŞ – 058 Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
DŞ – 059 Doçentlik Sınav Yönetmeliği
DŞ – 060 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
DŞ – 061 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ – 062 Kamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama Rehberi
DŞ – 063 Performans Programı Hazırlama Rehberi
DŞ – 064 124 sayılı Yks.Üst Kuruluşları ile Yks.Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK
DŞ – 065 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
DŞ – 066 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
DŞ – 067 Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DŞ – 068 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
DŞ – 069 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Vize Talep Formu
DŞ – 070 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
DŞ – 071 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanına İlişkin Bilgi Formu
DŞ – 072 Yurtdışına Gönderilecek Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi Formu
DŞ – 073 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Tip Sözleşme Formu
DŞ – 074 KPSS Yerleştirme Bildirimi Raporu Formu
DŞ – 075 Kamu İhale Genel Tebliği
DŞ – 076 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DŞ – 077 Harcırah Kanunu
DŞ – 078 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DŞ – 079 Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DŞ – 080 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği
DŞ – 081 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
DŞ – 082 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
DŞ – 083 — Yürürlükten Kaldırılmıştır. — Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
DŞ – 084 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
DŞ – 085 Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
DŞ – 086 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
DŞ – 087 ÖYP Programına İlişkin Usul ve Esaslar
DŞ – 088 YÖK BAP Yönetmeliği
DŞ – 089 Yurtdışından Gelecek Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar (YÖK)
DŞ – 090 Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
DŞ – 091 Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
DŞ – 092 Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
DŞ – 093 Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
DŞ – 094 ÖSYM İlgili Sınav Başvuru Klavuzu
DŞ – 095 4737 sayılı kanun
DŞ – 096 Öğrenci Kontenjanları Klavuzu
DŞ – 097 ISO 19011 Standardı
DŞ – 098 Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri
DŞ – 099 Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği
DŞ – 100 Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
DŞ – 101 Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
DŞ – 102 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
DŞ – 103 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
DŞ – 104 Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
DŞ-105 7143 Sayılı Af Kanunu Uygulama İlkeleri
DŞ-106 Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
DŞ-107 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
DŞ-108 Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
DŞ-109 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
DŞ-110 Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
DŞ-111 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)
DŞ-112 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) Güz Bahar Dönemi Yatay Geçiş Usul ve Esasları
DŞ-113 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
DŞ-114 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasları
DŞ-115 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
DŞ-116 Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
DŞ-117 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DŞ–118 Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
DŞ-119 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik