2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde: “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumu temmuz ayında kamuoyuna açıklar.” hükmüne bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın, hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturmasına bağlıdır. Bu çerçevede hazırlanan Üniversitemiz 2022 Yılı Kurumsal Malî Durum ve Beklentiler Raporu yayımlanmıştır.

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email