Dış Kaynaklı Dokümanlar

 

Üniversitemiz TSE Çalışmaları Kapsamında DİĞER DÖKÜMANLARI
DŞ – 001Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
DŞ – 002Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
DŞ – 003ISO 9001:2015 Standardı
DŞ – 004Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 sk)
DŞ – 005Yürürlükten Kaldırılmıştır (Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)
DŞ – 006EBYÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
DŞ – 007Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
DŞ – 008— (Yürürlükten Kaldırılmıştır) — EÜ Yaz Okulu Yönetmeliği —
DŞ – 009Devlet İhale Kanunu (2886)
DŞ – 010Yükseköğretim Kanunu (2547)
DŞ – 011Kamu İhale Kanunu (4734)
DŞ – 012Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735)
DŞ – 013Devlet Memurları Kanunu (657)
DŞ – 014Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esasları
DŞ – 015Kurumlar İçi Yatay Geçiş Esasları
DŞ – 016Çift Anadal Program Esasları
DŞ – 017Taşınır Mal Yönetmeliği
DŞ – 018Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
DŞ – 019Yükseköğretim Personel Kanunu (2914)
DŞ – 020Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
DŞ – 021Sayıştay Kanunu
DŞ – 022Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Kanunu (1111)
DŞ – 023Yürürlükten Kaldırılmıştır. (Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları)
DŞ – 024Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı
DŞ – 025Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun
DŞ – 026Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
DŞ – 027Fikir Sanat Eserleri Kanunu (5846)
DŞ – 028Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
DŞ – 029Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sk)
DŞ – 030Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (5434 sk)
DŞ – 031Sivil Savunma Kanunu
DŞ – 032Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
DŞ – 033Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
DŞ – 034Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik
DŞ – 035Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
DŞ – 036Terörle Mücadele Kanunu
DŞ – 037Sosyal Hizmetler Kanunu
DŞ – 0381416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
DŞ – 0394046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
DŞ – 040İş Kanunu
DŞ – 041Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik
DŞ – 042Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi
DŞ – 043Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
DŞ – 044Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
DŞ – 045Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliği
DŞ – 046Milli Emlak Genel Tebliği(Sıra No:336)
DŞ – 047YÖK Bologna Süreci
DŞ – 048Yükseklisans Programı Açma Ölçütleri
DŞ – 049YÖK Doktora Programı Açma Ölçütleri
DŞ – 050— (Program açma işlemleri YÖKSİS üzerinden yapıldığı için link kullanılamadığından yürürlükten kaldırılmıştır) —YÖK Lisans Programı Açma Ölçütleri
DŞ – 051Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
DŞ – 052Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
DŞ – 053Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
DŞ – 054375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
DŞ – 055631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
DŞ – 056Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
DŞ – 057Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
DŞ – 058Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
DŞ – 059Doçentlik Sınav Yönetmeliği
DŞ – 060Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
DŞ – 061Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ – 062Yürürlükten Kaldırılmıştır. (Kamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama Rehberi)
DŞ – 063Yürürlükten Kaldırılmıştır (Performans Programı Hazırlama Rehberi)
DŞ – 064124 sayılı Yks.Üst Kuruluşları ile Yks.Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK
DŞ – 065190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
DŞ – 06678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
DŞ – 067Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DŞ – 068Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
DŞ – 069Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Vize Talep Formu
DŞ – 070Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
DŞ – 071İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanına İlişkin Bilgi Formu
DŞ – 072Yurtdışına Gönderilecek Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi Formu
DŞ – 073Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Tip Sözleşme Formu
DŞ – 074KPSS Yerleştirme Bildirimi Raporu Formu
DŞ – 075Kamu İhale Genel Tebliği
DŞ – 076Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DŞ – 077Harcırah Kanunu
DŞ – 078Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DŞ – 079Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
DŞ – 080Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği
DŞ – 0813628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
DŞ – 0824982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
DŞ – 083— Yürürlükten Kaldırılmıştır. — Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
DŞ – 084Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
DŞ – 085Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
DŞ – 086Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
DŞ – 087ÖYP Programına İlişkin Usul ve Esaslar
DŞ – 088YÖK BAP Yönetmeliği
DŞ – 089Yurtdışından Gelecek Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar (YÖK)
DŞ – 090Yürürlükten Kaldırılmıştır (Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik)
DŞ – 091Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
DŞ – 092Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
DŞ – 093Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
DŞ – 094ÖSYM İlgili Sınav Başvuru Klavuzu
DŞ – 0954737 sayılı kanun
DŞ – 096Öğrenci Kontenjanları Kılavuzu
DŞ – 097ISO 19011 Standardı
DŞ – 098Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri
DŞ – 099Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği
DŞ – 100Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
DŞ – 101Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
DŞ – 102Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
DŞ – 103Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
DŞ – 104Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
DŞ-1057143 Sayılı Af Kanunu Uygulama İlkeleri
DŞ-106Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
DŞ-107Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
DŞ-108Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
DŞ-109Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
DŞ-110Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
DŞ-111Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)
DŞ-112Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) Güz Bahar Dönemi Yatay Geçiş Usul ve Esasları
DŞ-113Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
DŞ-114Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasları
DŞ-115Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
DŞ-116Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
DŞ-117İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DŞ–118Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
DŞ-119Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ-120İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
DŞ-121Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
DŞ-122Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ-123KVKK Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen
DŞ-124KVKK Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu
DŞ-125Sorularla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi ( VERBİS)
DŞ-126KVKK Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
DŞ-127KVKK Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
DŞ-128KVKK Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi
DŞ-129KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
DŞ-130KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi
DŞ-131KVKK Kişisel Verilerin Korunması Alanında Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler
DŞ-132KVKK Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
DŞ-133KVKK Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi
DŞ-134KVKK Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)
DŞ-135KVKK Kanun Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükler
DŞ-136KVKK İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri
DŞ-137KVKK Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi
DŞ-138KVKK Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı
DŞ-139KVKK Açık Rıza
DŞ-140Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik